0

Cart

[book design] Sergey Shablavin

Design

For English Scroll Down
>>>>>>>

Odborná výtvarná publikácia mapujúca celé obdobie tvorby maliara Sergeya Shablavina. Dizajnérsky vychádza z metafyzických malieb autora, ktorý pracuje s farebnými prechodmi, mystikou a textom. Text sa križuje v horizonálnych a vertikálnych priesečníkoch. Typografia a zalomenie textu sa delí na ruskú verziu textov – tu je zelomenie titulných textov inšpirovaný od ruských koštruktivistov. Anglická sadzba je iným písmom písma aj zalomenia. V strede publikácie sa nachádza obrazová galéria, kompozične sú každé dvoj strany koncipované ako samostane. Obálka ako aj predelové strany používajú rovnaké prechodové prvky ako nachádzame v obrazoch.

>>>>>>>

A specialist art publication mapping the entire period of the painter Sergey Shablavin’s work. The design is based on the metaphysical paintings of the artist, who works with color transitions, mysticism and text. The text intersects in horizontal and vertical intersections. The typography and text wrapping is shared with the Russian version of the texts – here the greening of the title texts is inspired from the Russian Constructivists. The English typesetting is different in both typeface and wrapping. There is an image gallery in the centre of the publication; compositionally, each double-page spread is designed as a stand-alone. Both the cover and the frontispiece pages use the same transitional elements as found in the paintings.