0

Cart

About

For English Follow the Vertical line

Pulzujúca dynamika Novej Cvernovky dáva priestor pre mikro Creatívnu agentúru Richie.. Agentúra sa zameriava na projekty z prostredia kultúry a kreatívneho priemyslu. V jej srdci pracuje mladý tím ľudí, ktorý tvoria srdcom a radi spolupracujú s galériami a výtvarníkmi. Špecializuje sa na ich propagáciu, knižný dizajn, fotografiu, video a budovanie vizuálnej identity.

Problém nám nerobí dokonalá reprodukcia umeleckých diel, fotografií výstavných preistorov, či architektúry.

Vieme však taktiež, čo znamená termín SEO a radi vás socializume aj cez virtuálne sociálne siete. Optimalizujeme vám webstránky a nastavíme tie správne klúčové slová. To čo nás inšpiruje k novým nápadom a tvorbe je príjemná a otvorená komunikácia z ľuďmi s ktorými spolupracujeme. Agentúru založil Richard Kučera Guzmán / www.guzman.sk

 

The pulsating dynamics of Nová Cvernovka gives room for the micro Creative Agency Richie.. The agency focuses on projects from the cultural and creative industry. At its heart is a young team of people who create with their hearts and love to collaborate with galleries and artists. They specialize in their promotion, book design, photography, video and visual identity building.

We have no problem with perfect reproduction of artworks, photographs of exhibition preistors or architecture.

However, we also know what the term SEO means and we are happy to socialize you through virtual social networks. We will optimize your website and set up the right keywords for you. What inspires us to come up with new ideas and creations is the friendly and open communication from the people we work with. The agency was founded by Richard Kučera Guzmán / www.guzman.sk

 

 Richard Kučera Guzmán

Richard Kučera Guzmán

Richard sa venuje projektom, koordinácii tímu v agentúre a má vášeň pre tvorbu dizajnu a umenia. Je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Štúdium ukončil na katedre Vizuálnej komunikácie pod vedením doc. Mgr. art. Marcela Benčíka, ArtD. Bakalárske štúdium ukončil v študijnom odbore Výtvarné umenie na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V roku 2017 sa zúčastnil stáže na španielskej univerzite Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia. Spolupracoval s galériami a kultúrnymi inštitúciami ako Slovenská národ­ná galéria, Zoya Gallery alebo Slovenské národné múzeum. Pôsobil v grafických, vydavateľských i reklamných spoločnostiach, neskôr si založil vlastnú kreatívnu agentúru RICHIE..

V súčasnosti pôsobí aj ako pedagóg na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. Richard má za sebou niekoľko úspešných projektov: Karol Kállay – Zaostrené na krásu, Bratislava : RICHIE.. a Vydavateľstvo Slovart. /dizajn, foundraising, editovanie/ (ocenenie Najkrajšie knihy Slovenska 2019 a výber na výstavu do Národnej ceny za dizajn 2020). Navrhol dizajn viacerých publikácií ako napríklad monografiu Rudolf Sikora – Sám s foto­grafiou (zaradenie medzi najkrajšie knihy Slovenska za rok 2017). Okrem dizajnérskej tvorby a rozličným projektom pôsobí od roku 2014 ako vizuálny umelec. Pri svojej tvorbe často využíva súčasné technológie a v jeho inštaláciách často využíva intermediálne presahy do rôznych médií. Má za sebou viacero kolektívnych aj samostatných výstav.


Richard works on projects, coordinating the team at the agency and has a passion for design and art making. He is a graduate of the Academy of Fine Arts in Bratislava. He completed his studies at the Department of Visual Communication under the guidance of Assoc. Mgr. Marcel Benčík, ArtD. He completed his bachelor studies in Fine Arts at the Department of Photography and New Media of the Academy of Fine Arts in Bratislava. In 2017 he participated in an internship at the Spanish University Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia. He has collaborated with galleries and cultural institutions such as the Slovak National Gallery, Zoya Gallery and the Slovak National Museum. He worked in graphic, publishing and advertising companies, later he founded his own creative agency RICHIE..

Currently he is also a teacher at the Josef Vydra School of Art Industry in Bratislava. Richard has several successful projects under his belt: Karol Kállay – Focused on Beauty, Bratislava : RICHIE.. and Slovart Publishing House. /design, foundraising, editing/ (award The Most Beautiful Books of Slovakia 2019 and selection for the exhibition for the National Design Award 2020). He has designed several publications such as the monograph Rudolf Sikora – Alone with Photography (included in the Most Beautiful Books of Slovakia for 2017). In addition to his design work and various projects, he has been working as a visual artist since 2014. He often uses contemporary technologies in his work and his installations often use intermedia overlaps into different media. He has had several collective and solo exhibitions.

 Oleksandra Bakushina

Oleksandra Bakushina / externistka – externship

Cieľavedomá a dôsledná dizajnérka Oleksandra, ktorú voláme Saša, oživuje náš tím vždy vtedy keď riešime priestorový dizajn. Oleksandra sa po skúsenostiach s interiérovým dizajnom v Kyjeve rozhodla nastúpiť na štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bakalárske štúdium absolvovala na katedre Dizajnu v ateliéri Industrial dizajn. V rámci štúdia absolvovala aj medziodborové stáže na katedre Úžitkového umenia, v ateliéroch S+M+L_XL – Kov a šperk a ateliéri Keramika. Absolvovala zahraničnú stáž v holandskom Rotterdame na Willem de Kooning Academy. V súčasnosti pôsobí v ateliéri Art design, kde je na magisterskom štúdiu.

 

The goal-oriented and consistent designer Oleksandra, whom we call Sasha, brings our team to life whenever we are dealing with spatial design. Oleksandra decided to study at the Academy of Fine Arts in Bratislava after her experience with interior design in Kiev. She completed her bachelor’s degree at the Department of Design in the Industrial Design studio. As part of her studies, she also completed interdisciplinary internships at the Department of Applied Arts, in the studios S+M+L_XL – Metal and Jewellery and the Ceramics studio. She completed a foreign internship in Rotterdam, the Netherlands, at the Willem de Kooning Academy. She is currently working in the Art design studio, where she is studying for her Master’s degree.


REALIZOVANÉ PROJEKTY / IMPLEMENTED PROJECTS

interaktívny katalóg Andrej Dúbranský – GLYPHOSATE ORGY, 2020; redizajn fimárskej agentúry ENDRIUS, 2020; redizajn logotypu ÚĽUV, 2019; identita architektonického štúdia Šercel Švec, 2018; dizajn knihy Jozef Karika – Mafiánska trilógia, 2017; dizajn kniha Rudolf Sikora – Sám s fotografiou, 2017 (ocenenie Najkrajšie knihy Slovenska 2017); video dokument španielského umelca Christiana, 2017; dizajn knihy Salvador Dalí – Ilustrácie zo 60. rokov, 2016; dizajn knihy Peter Pollág, 2016 (ocenenie Zlatá pečať), dizajn knihy Matej Rudinský – Štyri nočné obdobia, 2017, dizajn knihy Galandovci, 2014; dizajn knihy Markus Prachensky, 2013; dizajn knihy Sikora / Keserü, 2011; fotenie pre skupinu LAVANGANCE, 2013;  dizajn knihy Madeleine & Zoltan Kemeny, 2007; stovky plagátov, katalógov, ročeniek a iných mediálnych výstupov.

 

interactive catalogue Andrej Dúbranský – GLYPHOSATE ORGY, 2020; redesign of the ENDRIUS fimar agency, 2020; redesign of the ÚĽUV logotype, 2019; identity of the Šercel Švec architectural studio, 2018; design of the book Jozef Karika – Mafia Trilogy, 2017; design of the book Rudolf Sikora – Alone with Photography, 2017 (award The Most Beautiful Books of Slovakia 2017); video documentary by Spanish artist Christian, 2017; design of the book Salvador Dalí – Illustrations from the 1960s, 2017; design of the book Salvador Dalí – Illustrations from the 1960s, 2017; design of the video documentary by Spanish artist Christian, 2017. Years, 2016; design of the book Peter Pollág, 2016 (Golden Seal award); design of the book Matej Rudinský – Four Night Seasons, 2017; design of the book Galandovci, 2014; design of the book Markus Prachensky, 2013; design of the book Sikora / Keserü, 2011; photo shoot for the group LAVANGANCE, 2013; design of the book Madeleine & Zoltan Kemeny, 2007; hundreds of posters, catalogues, yearbooks and other media outputs.

 

OCENENIA / AWARDS

Ďalšie ocenenie publikácie Karol Kállay – Zostrené na krásu: Publikácia so ocitla medzi finalistami Národnej ceny za dizajn 2020 v kategórii Komunikačný dizajn. Publikácia postúpila napriek obrovskej konkurencii v tejto kategórii, z čoho sa nesmierne tešíme.

Naša publikácia Karol Kállay – Zaostrené na krásu, získala titul Najkrajšie knihy Slovenska 2019 v kolekcii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie.  Do tohto ročníka súťaže sa zapojil doteraz najväčší počet kníh – až 214. Porota, ktorej predsedom bol Karol Felix, vybrala dvadsať kníh a dvanásť študentských prác a udelila sedem hlavných cien. Knihu Karol Kállay – Zaostrené na krásu napísali historičky umenia Lucia Almášiová, Zuzana Šidlíková, o jej vizuálne stvárnenie sa postaral Richard Kučera Guzmán. Vydala ju kreatívna agentúra RICHIE.. v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART. Ďakujeme porote a taktiež gratululeme ostatným oceneným titulom!

Bibiana v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku zaradilo publikáciu Rudolf Sikora – Sám s fotografiou medzi Najkrajšie knihy slovenska 2017.

Zväz polygrafie na Slovensku udelil cenu Zlatá pečať 2017 agentúre RICHIE v kategórii kniha za excelentné spracovanie architektúry knihy Peter Pollág.


Another award for the publication Karol Kállay – Focused on Beauty: the publication is among the finalists of the National Design Award 2020 in the Communication Design category. The publication was shortlisted in the National Design Award for Design in the Czech Republic, despite the huge competition in this category, which we are extremely happy about.

Our publication, Karol Kállay – Focused on Beauty, was awarded the title of the Most Beautiful Books of Slovakia 2019 in the collection of Books on Fine Arts and Picture Publications.  This year’s competition involved the largest number of books to date – up to 214. The jury, chaired by Karol Felix, selected twenty books and twelve student entries and awarded seven main prizes. The book Karol Kállay – Focused on Beauty was written by art historians Lucia Almášiová and Zuzana Šidlíková, and its visual design was created by Richard Kučera Guzmán. It was published by the creative agency RICHIE.. in cooperation with SLOVART Publishing House. Thank you to the jury and congratulations to the other award-winning titles!

Bibiana in cooperation with the Ministry of Culture of the Slovak Republic, the Ministry of Education, Science, Research and Sport, the Slovak National Library and the Association of Polygraphy in Slovakia included the publication Rudolf Sikora – Alone with Photography among the Most Beautiful Books of Slovakia 2017.

The Association of Polygraphy in Slovakia awarded the Golden Seal 2017 prize to the RICHIE agency in the book category for the excellent treatment of the architecture of the book Peter Pollág.

 

SPOLUPRÁCE S INŠTITÚCIAMI A FIRMAMI / COOPERATION WITH INSTITUTIONS AND COMPANIES

Slovenská národná galéria
Danubiana Meulensteen Art Museum
Slovenské národné múzeum
Zoya Gallery
Agentúra pre vedu výskum a vývoj
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
Ateliér.EM
endrius films

 

SPOLUPRÁCE S UMELCAMI / COLLABORATIONS WITH ARTISTS

Rudolf Sikora, Lubo Mikle, Oľga Paštéková, Andrej Dúbravský, Robert Hromec, Peter Pollág, Martin Kállay, Vladimír Popovič, Tomáš Berka, Katarína Kissoczy, Rasťo Trizma, Silvia Binda Heiserova


MÉDIÁ / MEDIA

DenníkN / Móda mala vďaka Karolovi Kállayovi svetový šmrnc aj v socializme (+foto)

 

 

 Pecha Kucha Night, PKN TT vol. 25, Trnava (SK)