Terms and Conditions / Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v showroome RICHIE… Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti RICHIE.. (predávajúci) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:
RICHIE.. s.r.o.
Račianska 78 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO – 51430924

Kupujúci zadaním a potvrdením objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Objednávka tovaru

Všetky objednávky vytvorené v obchode RICHIE.. sú záväzné pre obidve strany. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď
 nebude môcť tovar dodať z dôvodu nedostupnosti materiálu u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

Cena tovaru

Cena tovaru je stanovená v závislosti od druhu odevu, návrhu, materiálu a zhotovenia konkrétneho výrobku. Kupujúci je s cenou oboznámený vopred, a cenu výrobku akceptuje potvrdením objednávky. Dohodnutá cena výrobku je konečná a platná. Vzhľadom k procesu výroby sa môže cena zmeniť. O prípadnej zmene je kupujúci oboznámený vždy vopred a zmena nastane po jeho odsúhlasení a akceptovaní novej ceny. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Spôsob platby a dodania

1. Platba prevodom na účet a osobný odber tovaru v RICHIE, Račianska 78 831 02 Bratislava
2. Platba prevodom na účet a doručenie poštou v rámci Slovenska – 3,90 €

Číslo účtu / IBAN: SK0811000000002946114139
TATRA BANKA

Radi by sme vás upozornili, že prevod na účet medzi bankami trvá 48 hodín. Pre urýchlenie dodania objednaného tovaru odporúčame vložiť peniaze priamo na náš účet v ktorejkoľvek pobočke banky.

Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje vyhotoviť a dodať tovar v čo najkratšej dobe v závislosti od jeho dostupnosti na sklade. Dodacia lehota sa pohybuje od 14 dní do 4 týždňov od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť plnú výšku kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je možné vyhotoviť v žiadanej lehote, vzhľadom na nedostupnosť materiálu na trhu.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru:

V súlade s platnými zákonmi podľa § 12 ods. 5c zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho (richiestudio.com) najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 08. 2015.

Obchodné podmienky pre e-shop RICHIE.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode RICHIE (richiestudio.com). Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti RICHIE. (predávajúci) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:
RICHIE.. s.r.o.
Račianska 78 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO 51430924

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Objednávka tovaru

Všetky objednávky vytvorené na stránke richiestudio.com sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nesprávneho použitia internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď nebudú kupujúcim riadne vyplnené požadované kontaktné údaje alebo nebude môcť tovar dodať z dôvodu nedostupného materiálu u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

Cena tovaru

Cena tovaru je vždy uvedená pri jednotlivých položkách. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej hodnote. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.
Spôsob platby a dodania

1. platba prevodom na účet a doručenie balíka do 1kg– 3,90 €

2. Platba prevodom na účet a osobný odber tovaru na adrese RICHIE.. s.r.o.
Račianska 78 831 02 Bratislava  – zdarma

Číslo účtu / IBAN: SK0811000000002946114139
TATRA BANKA

Radi by sme vás upozornili, že prevod na účet medzi bankami trvá 48 hodín. Pre urýchlenie dodania objednaného tovaru odporúčame vložiť peniaze priamo na náš účet v ktorejkoľvek pobočke banky.

Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšej dobe v závislosti od jeho dostupnosti na sklade. Dodacia lehota sa pohybuje od 14 dní do 4 týždňov od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť plnú výšku kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24 hod. od doručenia informačného e-mailu.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru:

V súlade s platnými zákonmi je kupujúci oprávnený tovar vrátiť bez udania dôvodu kupujúcemu do 14 dní od jeho prevzatia. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Následne tovar kupujúci odošle späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho (www.richiestudio.com) najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 30. 07. 2020.

 

>>>>>>

These terms and conditions apply to purchases in the RICHIE showroom… The terms and conditions further define and clarify the rights and obligations of RICHIE.. (seller) and the buyer (customer). These Terms and Conditions form, in their current version, the content of the purchase contract concluded between the Seller and the Buyer.

Seller:
RICHIE.. s.r.o.
Račianska 78 831 02 Bratislava – New Town district

ID NO. – 51430924

By placing and confirming an order, the Buyer confirms that he/she agrees to the Terms and Conditions and that these Terms and Conditions will apply to all relations between the Seller and the Buyer when concluding a purchase contract and any claims for goods.

Order of goods

All orders created in the RICHIE.. shop are binding for both parties. By confirming the order, the buyer confirms that he/she has read these General Terms and Conditions of Sale and Complaints. The acceptance of the order is confirmed by the Seller by sending a confirmation email. The Seller reserves the right not to accept an order from a Buyer who has not properly received or paid for the goods in the past. An order may be cancelled by the Buyer by email at any time prior to confirmation of acceptance of the order by the Seller. The Seller reserves the right to cancel an order if it is unable to deliver the goods due to unavailability of materials from the supplier. The Seller will inform the Buyer of this fact without undue delay.

Price of the goods

The price of the goods is determined depending on the type of garment, the design, the material and the manufacture of the specific product. The buyer is informed of the price in advance and accepts the price of the product by confirming the order. The agreed price of the product is final and valid. Due to the production process, the price may change. The buyer is always informed of any change in advance and the change takes place after the buyer has agreed and accepted the new price. The price of the goods will be added to the price of the shipping according to the chosen delivery method.

Method of payment and delivery

1. Payment by bank transfer and personal collection of goods at RICHIE, Račianska 78 831 02 Bratislava
2. Payment by bank transfer and delivery by post within Slovakia – 3,90 €

Account number / IBAN: SK0811000000002946114139
TATRA BANKA

We would like to inform you that the transfer between banks takes 48 hours. To speed up the delivery of ordered goods, we recommend depositing money directly into our account at any bank branch.

Delivery time

The Seller undertakes to make and deliver the goods as soon as possible depending on their availability in stock. The delivery time varies from 14 days to 4 weeks from receipt of a binding order or from receipt of payment for the goods on account. The Buyer agrees to pay the full amount of the purchase price of the Goods including postage. The Buyer shall not acquire ownership of the Goods until the date of payment of the price to the Seller in full. The Seller shall not be liable for any delay in delivery or damage to the goods caused by the post office or delivery service. The Seller shall not be liable for the impossibility of delivery of the goods due to force majeure or in the event that the ordered goods cannot be produced within the requested time due to the unavailability of the material on the market.

Withdrawal from the contract, return of goods:

In accordance with the applicable laws pursuant to § 12 paragraph 5c of the Act on Doorstep and Mail Order Sales, the buyer is not entitled to withdraw from the contract of sale. Unless the seller and the consumer agree otherwise, the consumer may not withdraw from a contract whose subject matter is the sale of goods made to the consumer’s special requirements, or goods intended specifically for one consumer, or goods which, due to their characteristics, cannot be returned.

Final provisions

Any changes to these General Terms and Conditions shall be made exclusively in writing and shall be published on the Seller’s website (richiestudio.com) no later than the day on which they enter into force. These general terms and conditions are valid from 1. 08. 2015.

Terms and conditions for e-shop RICHIE.

These terms and conditions apply to purchases in the RICHIE online shop (richiestudio.com). The terms and conditions further define and clarify the rights and obligations of RICHIE (seller) and the buyer (customer). These Terms and Conditions constitute, in their current version, the content of the purchase contract concluded between the Seller and the Buyer.

Seller:
RICHIE.. s.r.o.
Račianska 78 831 02 Bratislava – New Town district

ID NO. 51430924

By sending the order, the buyer confirms that he agrees to the Terms and Conditions and these will apply to all relations between the seller and the buyer when concluding a purchase contract and any claims for goods.

Order of goods

All orders created on richiestudio.com are binding on both parties. By submitting an order, the Buyer confirms that he/she has read these General Terms and Conditions of Sale and Complaints. The acceptance of the order will be confirmed by the Seller by sending a confirmation email. The Seller reserves the right not to accept an order from a Buyer who has not properly received or paid for the goods in the past. An order may be cancelled by the Buyer by email at any time prior to confirmation of acceptance of the order by the Seller. The Buyer shall be liable for damages incurred by the Seller due to improper use of the online shop. The Seller reserves the right to cancel an order in the event that the Buyer’s required contact details are not properly filled in or the Seller is unable to deliver the goods due to unavailability of materials with the supplier. The Seller will inform the Buyer of this fact without undue delay.

Price of the goods

The price of the goods is always indicated for each item. All product prices are quoted at final value. To the price of the goods is added the price for shipping according to the chosen method of delivery.
Method of payment and delivery

1. payment by bank transfer and delivery of a package up to 1kg- 3,90 €

2. Payment by bank transfer and personal collection of goods at RICHIE.. s.r.o.
Račianska 78 831 02 Bratislava – free of charge

Account number / IBAN: SK0811000000002946114139
TATRA BANKA

We would like to inform you that the transfer between banks takes 48 hours. To speed up the delivery of ordered goods, we recommend depositing money directly into our account at any bank branch.

Delivery time

The seller undertakes to deliver the goods as soon as possible depending on their availability in stock. The delivery time varies from 14 days to 4 weeks from the receipt of a binding order or from the receipt of payment for the goods on account. The Buyer undertakes to pay the full purchase price of the goods including postage. The Buyer shall not acquire ownership of the Goods until the date of payment of the price to the Seller in full. The Seller shall not be liable for any delay in delivery or damage to the goods caused by the post office or delivery service. The Seller shall not be liable for the impossibility of delivery of the goods due to force majeure or if the ordered goods are not available on the market within the requested period of time. The order can be cancelled within 24 hours of receipt of the information e-mail.

Withdrawal from the contract, return of goods:

In accordance with the applicable laws, the buyer is entitled to return the goods without giving any reason to the buyer within 14 days of receipt. To withdraw from the contract, it is necessary to withdraw in a demonstrable way (in writing, by e-mail), indicating the order number and the date of purchase. This right derives from § 12 of the Act on Consumer Protection in Mail Order Sales (Act No. 108/2000 Coll.). Later withdrawal from the contract is no longer possible. The buyer will then send the goods back to the seller. In this case, the buyer is obliged to return the unused and complete goods in the original undamaged packaging together with the enclosed proof of purchase. The Buyer shall bear the costs of returning the goods. We recommend sending the goods as an insured shipment. Returns by COD cannot be accepted when returning goods. If all of the above conditions are met, the seller agrees to refund the purchase price paid to the buyer by bank transfer within 14 working days of receipt of the goods.

Final provisions

Any changes to these General Terms and Conditions shall be made exclusively in writing and shall be published on the Seller’s website (www.richiestudio.com) at the latest on the date of their entry into force. These general terms and conditions are valid from 30.07.2020.