GDPR

V Kreatívnej agentúre Richie… si vážime svojich klientov a tejto skutočnosti prispôsobujeme aj komunikáciu s vami, našimi zákazníkmi. Uvedomujeme si, že internetový obchod či online komunikácia si vyžaduje veľké množstvo dôvery a preto chceme rešpektovať vaše súkromie. Všetky vami poskytnuté a zaslané údaje budú slúžiť len pre účely komunikácie medzi zákazníkmi a Richie… Richie… sa zaväzuje, že v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov neposkytne vaše osobné údaje bez vášho súhlasu žiadnym tretím osobám. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás neváhajte kontaktovať!

 

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: analýza návštevnosti google analytics

Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR, časť 7.9 v organizačnej smernici našej dokumentácie)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Prevádzkovateľ nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania Cookies

Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

>>>>>>>

At Richie’s Creative Agency… we value our clients and we adapt our communication with you, our customers, to this fact. We are aware that online business or online communication requires a great deal of trust and therefore we want to respect your privacy. All data provided and sent by you will be used only for the purpose of communication between customers and Richie… Richie… undertakes not to disclose your personal data to any third parties without your consent, in accordance with Act No. 428/2002 Coll. on the Protection of Personal Data. If you have any questions or requests, please do not hesitate to contact us!

 

Processing of personal data for the purpose of processing cookies

For the processing of personal data for the purpose of processing cookies, the general information on the processing of personal data set out above applies, as well as:

1. Purposes of the processing of personal data: traffic analysis google analytics

Cookies are small amounts of data that servers send to the browser. The latter stores them on the user’s computer. The browser then sends this data back to the server each time the user visits the site.

2. Legal basis for the processing of personal data: Article 6(1)(a) GDPR – the data subject has consented to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

3. Retention period of personal data – The cookies used on our website can be divided into two basic types in terms of their durability. Short term “session cookies” which are only temporary and remain stored on your browser only until you close your browser, and long term “persistent cookies” which remain stored on your device for a longer period of time or until you manually delete them, where the length of time the cookie remains on your device depends on the setting of the cookie itself and your browser settings.

Automated individual decision-making, including profiling (Article 22 of the GDPR, section 7.9 in the organisational directive of our documentation)

The data subject has the right not to be subject to a decision which is based solely on automated processing, including profiling, and which has legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her.

Conditions and manner of processing of data subjects’ personal data

The controller shall process the personal data of data subjects in its information systems by automated and non-automated means of processing. The controller shall not disclose the personal data processed, except where required to do so by a specific legal provision or by a decision of a court or other public authority. The controller will not process your personal data without your explicit consent or any other lawful legal basis for any other purpose or to a greater extent than is specified in this information and in the record sheets of the individual information systems of the controller.

Automated individual decision-making, including profiling Cookies

The Operator uses an analytics tool to monitor its website, which compiles a data chain and tracks how visitors use the site on the Internet. When someone browses the site, the system generates a cookie to record information related to the visit (pages visited, time spent on our site, browsing data, leaving the site, etc.), but this data must not be linked to the visitor’s person. This tool is a tool to improve the ergonomic design of the website, to create a user-friendly website and to enhance the online experience of visitors. Most internet browsers accept cookies, but visitors have the option to delete or automatically reject them. Because each browser is different, visitors can set their cookie preferences individually using the browser toolbar. If you choose not to accept cookies, you may not be able to use some features on our website.