Karol Kállay – Zaostrené na krásu, kniha tvorená s láskou!

Design

Karol Kállay – Zaostrené na krásu / DOkument from Richard Guzman on Vimeo.

For English Scroll Down
>>>>>>>>

KDE KÚPIM

Knihu môžete nájsť prostredníctvom týchto stránok alebo u predajcov ArtAttackShop bratislavských predajniach Slávica a 82 Bøok & Design Shõp.

>>KÚPIŤ TU<<

 

O PUBLIKÁCII

Jedinečná publikácia Karol Kállay – Zaostrené na krásu po prvýkrát predstavuje tvorbu ikonického slovenského fotografa v oblasti módnej fotografie. Čitateľa uvedie nielen do pozoruhodného života fotografa, ale oboznámi ho aj s krátkymi dejinami tohto žánru.

Historičky umenia Lucia Almášiová a Zuzana Šidlíková približujú domáce aj zahraničné projekty Karola Kállaya, doplnené o spomienky modeliek, s ktorými fotograf spolupracoval. Atraktívny obrazový materiál, ktorý vybral a zostavil Richard Kučera Guzmán, je súčasťou rozsiahleho a do veľkej miery nepublikovaného archívu Karola Kállaya. Publikáciu vydáva kreatívna agentúra RICHIE.. v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART.

 

O FOTOGRAFOVI

Karol Kállay patrí k mimoriadnym osobnostiam československej fotografie. V 50. rokoch 20. storočia sa tento dnes uznávaný reportážny fotograf začal venovať aj módnej fotografii. Spolupracoval najmä s časopisom Móda – textil (neskôr Naša móda, Móda), ale aj so zahraničnými periodikami, ako napríklad nemecké Saison a Sibylle či parížsky časopis Jardin des Modes.

Vo svojich najlepších snímkach prepájal inscenovanú fotografiu s dokumentárnym prístupom, a tak zúročil svoje skúsenosti reportážneho fotografa. Vďaka odvahe, invencii, vytrvalosti a snahe vyrovnať sa kvalitou svetovým fotografom dosiahol úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Módnej fotografii sa Karol Kállay venoval viac ako 30 rokov a môžeme ho považovať za zakladateľa tohto žánru na Slovensku.

 

O DIZAJNE

Na prebale knihy je použitá typografia potlačená na červenej transparentnej fólii. Po odokrytí prebalu sa nám na knižných doskách objaví potlačená, už čistá Kállayova fotografia. Červená farba sa objavuje v dobovej tiráži časopisu Móda, kde používali červeno-zelenú typografiu. Fólia nám taktiež pripomína prostredie červenej komory. Nadpisové písmo Jaroslav je od československého písmara Tomáša Brousila a sprevádza nás celou knihou. V celej publikácii sú v deväťdesiat stupňovom natočení umiestnené mená autorov a čísla strán. Textový aparát v slovenskom jazyku je s odsunutými odstavcami od sadzby na začiatku a na konci jednotlivých kapitol. Toto vyosenie odstavcov nám slúži k lepšej orientácii v texte. Slovenský jazyk je vysádzaný písmom Deva od slovenského dizajnéra Jána Filípka a anglický jazyk nesie písmo Helvetica Neue od americkej spoločnosti Linotype.

 

KTO SME

Na fotografii je jedna časť tímu projektu Karol Kállay – Zaostrené na krásu. Všetci sú absolventmi katedry Fotografie a nových médií alebo študentmi na katedre Vizuálnej komunikácie Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem kamarátstva všetkých troch spája túžba po práci, v ktorej môžu tvorivo a s radosťou spolupracovať. Tento zámer sa im podaril aj v tomto projekte. Zľava tvorca projektu, grafický dizajnér, výtvarník a pedagóg Richard Kučera Guzmán, nasleduje Ester Šabíková, výtvarníčka, ktorá sa postarala o postprodukciu a scany fotografií a Daša Vašková, výtvarníčka, ktorá sa taktiež intenzívne venovala najmä postprodukcii fotografií a marketingu na sociálnych sieťach.

Druhú časť tímu tvoria autorky textov, slovenské kunsthistoričky. Zuzana Šidlíková v súčasnosti pôsobí ako kurátorka zbierky módy a textilu v Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave. Zuzana vo svojich textoch priblížila svet módy a život Karola Kállaya. V Slovenskej národnej galérii pôsobí Lucia Almášiová, ktorá spracovala najmä časť o histórii módnej fotografie na Slovensku a Kállayovu biografiu.

>>>>>>>>>>>>

WHERE TO BUY

You can find the book through this website or at ArtAttackShop’s Bratislava stores Slávica and 82 Bøok & Design Shõp.

>> BUY HERE<<<

 

ABOUT THE PUBLICATION

The unique publication Karol Kállay – Focused on Beauty presents for the first time the work of the iconic Slovak fashion photographer. It not only introduces the reader to the remarkable life of the photographer, but also provides a brief history of the genre.

Art historians Lucia Almášiová and Zuzana Šidlíková introduce the domestic and foreign projects of Karol Kállay, supplemented by the recollections of the models with whom the photographer collaborated. The attractive pictorial material, selected and compiled by Richard Kučera Guzmán, is part of the extensive and largely unpublished archive of Karol Kállay. The publication is published by the creative agency RICHIE.. in cooperation with SLOVART Publishing House.

 

ABOUT THE PHOTOGRAPHER
Karol Kállay is one of the extraordinary personalities of Czechoslovak photography. In the 1950s, this now renowned reportage photographer began to devote himself to fashion photography. He collaborated mainly with the magazine Fashion – Textile (later Naša móda, Fashion), but also with foreign periodicals such as the German Saison and Sibylle or the Parisian magazine Jardin des Modes.

In his best images, he combined staged photography with a documentary approach, making the most of his experience as a reportage photographer. Thanks to his courage, inventiveness, perseverance and desire to match the quality of the world’s photographers, he achieved success not only at home but also abroad. Karol Kállay devoted himself to fashion photography for more than 30 years and can be considered the founder of this genre in Slovakia.

 

ABOUT DESIGN
The book’s cover uses typography printed on red transparent foil. After uncovering the cover, a printed, already clean photograph of Kállay appears on the book’s boards. The red colour appears in the contemporary circulation of Fashion magazine, which used red and green typography. The foil also reminds us of the environment of the Red Chamber. The title typeface Jaroslav is by Czechoslovak scribe Tomáš Brousil and accompanies us throughout the book. Throughout the publication, the authors’ names and page numbers are placed in a ninety-degree rotation. The textual apparatus in Slovak is indented from the typesetting at the beginning and end of each chapter. This indentation of the paragraphs serves us to better navigate through the text. The Slovak language is set in the Deva font by the Slovak designer Ján Filípek and the English language is set in the Helvetica Neue font by the American company Linotype.

 

WHO WE ARE

 

Pictured is one part of the Karol Kállay – Focused on Beauty project team. They are all graduates of the Department of Photography and New Media or students at the Department of Visual Communication at the Academy of Fine Arts in Bratislava. Apart from their friendship, all three are united by their desire to work in a way in which they can collaborate creatively and joyfully. They have succeeded in this project. From left: the creator of the project, graphic designer, artist and teacher Richard Kučera Guzmán, followed by Ester Šabíková, the artist who took care of post-production and scanning of the photos, and Daša Vašková, the artist who also worked intensively on post-production of the photos and marketing on social networks.

The second part of the team consists of the authors of the texts, Slovak art historians. Zuzana Šidlíková currently works as a curator of the fashion and textile collection at the Slovak Design Museum in Bratislava. In her texts, Zuzana has brought the world of fashion and the life of Karol Kállay closer. Lucia Almášiová works at the Slovak National Gallery, where she has prepared a section on the history of fashion photography in Slovakia and Kállay’s biography.