2017 [Graphic Design, Book] Rudolf Sikora – Alone with photography

Design

For English Scroll Down
>>>>>>>>>>

Rudolf Sikora je jedným z najvýznamnejších velikánov konceptuálneho umenia na Slovensku, a práve preto sme s radosťou pristupovali k tvorbe jeho publikácie, ktorá mapuje prierez jeho fotografickej tvorby. Publikácia je rozdelená na niekoľko logických celkov, pričom dominantu tvoria reprodukcie diel autora, ktoré sú zoradené chronologicky aj významovo. Galériu ozvláštňujú texty od kunsthistorikov, ako napríklad Kataríny Bajcurovej, Václava Maceka, Jindřicha Štreita a iných. Kompozícia reprodukcií na dvojstránkach je vždy individuálna, pričom ale rešpektuje hranice sadzobného obrazca. V celej publikácií sú použité dva druhy sadzobného zlomu.

Obal knihy tvorí názov v anglickom a slovenskom jazyku. Slovenský jazyk je bielou razbou a anglický je čiernou razbou na kartóne. Čierna a biela farba evokuje počiatočné a konečné spektrum analógovej fotografie. Prebal knihy tvorí pásik fotografie, ktorý prekrýva dva riadky textu na obálke, čím môže vždy vytvoriť iný vizuál publikácie. Ďakujeme Rudolfovi Sikorovi za prejavenú dôveru a pani Kataríne Bajcurovej za editorskú činnosť a profesionálnu spoluprácu.

>>>>>>>

Rudolf Sikora is one of the most important giants of conceptual art in Slovakia, which is why we were happy to create a publication that maps a cross-section of his photographic work. The publication is divided into several logical units, the dominant feature being reproductions of the artist’s works, which are arranged both chronologically and in terms of their meaning. The gallery is enriched by texts by art historians such as Katarína Bajcurová, Václav Macek, Jindřich Štreit and others. The composition of the reproductions on the double-page spreads is always individual, while respecting the boundaries of the typesetting pattern. Two types of typesetting break are used throughout the publication.

The cover of the book consists of the title in English and Slovak. The Slovak language is white embossed and the English language is black embossed on cardboard. The black and white evokes the initial and final spectrum of analogue photography. The cover of the book consists of a strip of photography that overlaps two lines of text on the cover, which can create a different visual of the publication each time. We would like to thank Rudolf Sikora for his trust and Mrs. Katarina Bajcura for her editorial work and professional cooperation.