0

Cart

Identita architektonického štúdia Šercel Švec

Design

For English Scroll Down
>>>>>>>

Identita architektonického štúdia Šercel Švec nebola predtým pevne stanovená. Z pôvodného logo typu a názvu a2š architekti, resp. architekti Šercel Švec, sme sa dohodli na zjednodušení názvu na Šercel Švec. Toto menoslovie architektom umožňuje väčšie pole pôsobnosti, ako aj prehľadnejšiu identifikáciu na trhu. Modifikovaný mäkčeň je v monolitickej línii, ktorá evokuje stavebný prvok. Táto línia je v celej identite akýmsi latentným spojovacím prvkom. Druhým poznávacím elementom je diferenciácia menoslovu nielen v typografickej rovine, v použití rôznych materiálov, ale aj v iných farebnostiach či podkladoch. Ako jednotné písmo je v jednotlivých aplikáciách použitý modifikovaný font Klavika od dizajnéra Erica Olsona.

Dizajn a koncept: Richard Kučera Guzmán
Postprodukcia fotografií: Daša Vašková

>>>>>>>
The identity of the Šercel Švec architectural studio has not been firmly established before. From the original logo type and name a2š architects, or architects Šercel Švec, we agreed to simplify the name to Šercel Švec. This nomenclature allows the architects a larger field of activity as well as a clearer identification in the market. The modified molar is in a monolithic line that evokes a building element. This line is a kind of latent connecting element throughout the identity. The second cognitive element is the differentiation of the namesake not only in the typographic plane, in the use of different materials, but also in other colours or backgrounds. A modified Klavika font by designer Eric Olson is used as a uniform typeface in each application.

Design and concept by Richard Kučera Guzmán
Postproduction of photos.