0

Cart

[project, design] Sinalogy

Design

For English Scroll Down
>>>>>>>>>>>

Na výrobe digitálneho kiosku sme začali pracovať Richard Kučera Guzmán spolu s Oleksandra Bakushinou v roku 2018. Richard mal na starosti organizáciu projektu, UI/UX dizajn, Oleksandra dizajn kiosku a materiálovú produkciu. Slovenský zadávateľ mal požiadavky na jedinečný produkt, ktorý bude slúžiť ako informačno-technologický nástroj, ktorý by fungoval v urbánnom charaktere mesta.

Richard a Oleksandra na prototype spolupracovali s viacerými slovenskými subdodávateľmi, s ktorými intenzívne riešili jednotlivé detaily produktu od materiálovych až po elektronické vybavenie. Protyp bol dokončený v lete 2019 a odovzdaný s manuálom s možnosťou pokračovania v jeho vývoji.

Digitálny kiosk predstavuje spojenie moderného slovenského dizajnu a technológie. Vďaka použitiu inovatívnych materiálov je vhodný pre exteriérovú ako aj interiérovú inštaláciu. Digitálny kiosk môže priniesť uľahčenie prístupu k informáciám na verejných priestranstvách. Zdieľa internetové pripojenie, môže sprostredkovávať rýchle správy, aktuálny čas najbližšieho spojenia hromadnej či individuálnej dopravy alebo doplní energiu elektronickým zariadeniam. Výhodou kiosku sú dve nezávislé obrazovky umožňujúce rôznorodú prezentáciu informácií. Zadná strana kiosku informuje okoloidúcich na funkcionality, ktoré môžu okamžite využiť. Kiosk dotvára variovateľné integrované svietidlo s možnosťou posedenia a bezdrôtového nabíjania.

>>>>>>>>>>>

Richard Kučera Guzmán and Oleksandra Bakushina started working on the production of the digital kiosk in 2018. Richard was in charge of project organization, UI/UX design, Oleksandra was in charge of kiosk design and material production. The Slovakian client had requirements for a unique product that would serve as an information technology tool that would work in the urban character of the city.

Richard and Oleksandra collaborated on the prototype with a number of Slovak subcontractors, with whom they worked intensively on the individual details of the product, from materials to electronic equipment. The prototype was completed in the summer of 2019 and handed over with a manual with the possibility to continue its development.

The digital kiosk represents a combination of modern Slovak design and technology. Thanks to the use of innovative materials, it is suitable for outdoor as well as indoor installation. The digital kiosk can facilitate access to information in public spaces. It shares an internet connection, can convey instant messages, the current time of the nearest public or individual transport connection or replenish the energy of electronic devices. The kiosk has the advantage of two independent screens allowing a varied presentation of information. The back of the kiosk informs passers-by of functionalities they can use immediately. The kiosk is completed by a variable integrated luminaire with seating and wireless charging.