0

Cart

[design, identity] ÚĽUV

Design

For English Scroll Down
>>>>>>>>

Pri vytváraní nového Dizajn manuálu pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby – UĽÚV sme pristúpili k redizajnu mikrotypografie logotypu, ako aj k úprave hlavnej kolority spoločnosti. ÚĽUV je dobre známa inštitúcia, ktorá vykonáva nezastupiteľnú činnosť v oblasti prezentácie a popularizácie slovenskej kultúry a tradícií. Preto sme sa rozhodli výraznejšie nezasahovať do logotypu, ktorý je na našom trhu vizuálne dobre a pevne identifikovateľný. Pri redizajne sme využili diakritické znamienka od slovenského typografa Petra Biľaka, ktorého písmo je previazané s inštitúciou UĽUV. Identite dobre kontrastujú dva typy písma, slovenská Fedra Serif na nadpisové funkcie a americké písmo Gotham na textové informácie. Informačné materiály inštitúcie, na ktorých sa bude nachádzať logotyp ÚĽUV, by mali taktiež využívať tradičné logo vtáčika, ktoré sme však navrhli nespájať s logotypom, a ktorého umiestnenie je vždy odporúčané na náprotivnej strane jednotlivých vizuálov.

Dizajn a koncept: Richard Kučera Guzmán
Postprodukcia fotografií: Daša Vašková
DTP: Emma Záhradníková

>>>>>>

When creating the new Design Manual for the Centre of Folk Art Production – UĽÚV, we redesigned the microtypography of the logotype, as well as the main colour scheme of the company. ÚĽUV is a well-known institution that carries out irreplaceable activities in the field of presentation and popularization of Slovak culture and traditions. Therefore, we decided not to interfere significantly with the logotype, which is visually well and firmly identifiable on our market. During the redesign we used diacritical marks by the Slovak typographer Petr Biľak, whose typeface is intertwined with the UĽUV institution. The identity is well contrasted by two typefaces, the Slovak Fedra Serif for heading functions and the American Gotham for textual information. The institution’s information materials that will feature the UĽUV logo should also use the traditional bird logo, which we have suggested not to associate with the logotype, and whose placement is always recommended on the opposite side of each visual.

Design and concept.
Post-production of photos.
DTP: Emma Záhradníková